Vides konsultācijas

 

Veiksmīgas sadarbības pamatā ir veiksmīga komunikācija starp iesaistītajām pusēm, mūsu gadījumā komunikācija starp klientu, pakalpojumu sniedzēju, tas ir mums, un vidi aizsargājošajām institūcijām. Tikai sadarbojoties var panākt optimālāko risinājumu katra iesaistītā interesēm. Tāpēc sniedzam profesionālas konsultācijas ar vidi saistītu jautājumu risināšanā un piedāvājam:

  • sniegt konsultācijas un ieteikumus ikvienam

  • ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN ziņojuma sagatavošanu)

  • A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības atļauju pieteikumu sagatavošanu

  • pārskatu "Nr.2-Gaiss", "Nr.2-Ūdens" un "Nr.3-Atkritumi" sagatavošanu

  • dabas resursu nodokļu aprēķināšanu un pārskatu sagatavošanu