Rekvizīti

 

SIA "Virides"

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103551739

Banka: AS "SEB banka"

Kods: UNLALV2X

Konta numurs: LV83UNLA0050008821895